Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

De instructie van de Belastingdienst met betrekking tot de sanering van tijdens de coronacrisis opgebouwde Belastingschulden is al enige maanden oud maar uiterst actueel door de ingangsdatum van 1 augustus jl.!

Tijdens voornoemde crisis kregen ondernemingen vrij snel en soepel belastinguitstel. De belastingschulden verdwenen echter niet en vanaf 1 oktober 2022 zou de termijn van 5 jaar starten om deze schulden terug te betalen.

Heet hangijzer was altijd de vraag: wat indien dat niet lukt? In eerste instantie werd aangegeven, dat kwijtschelding niet aan de orde zou zijn – dit werd als oneerlijk ervaren richting de ondernemingen, die wel de belastingschulden voldeden – maar de Belastingdienst lijkt daar in voornoemde instructie (in aansluiting op de reeds bestaande saneringsregeling uit de Leidraad Invordering) op terug te komen en sanering toch mogelijk te maken.

Belangrijk hierbinnen is dat de instructie tijdelijk van aard is: de looptijd is van 1 augustus jl. tot 1 oktober 2023. Daarna lijkt de instructie te eindigen en kan daar geen beroep meer op te kunnen worden gedaan. De vraag is ook of de instructie gedurende de hele periode daadwerkelijk van kracht zal zijn. Het is dus van belang om niet te lang te wachten en snel in actie te komen!

Een positieve afwijking ten opzichte van de bestaande saneringsregeling uit de Leidraad Invordering is dat de Belastingdienst af ziet van de normaliter door haar gehanteerde voorwaarde dat zij tenminste het dubbele percentage ontvangt van de concurrente crediteuren. De Belastingdienst neemt genoegen met een gelijk percentage en dat scheelt veel.

Hieronder staat ter informatie de volledige instructie. Een aantal hoofdpunten zijn:

• voor in de kern levensvatbare bedrijven
• soepel beleid: bij twijfel toekennen
• geen noodzaak betrokkenheid bijzondere schuldeisers (zoals pandhouders, leverancier met eigendomsvoorbehoud)
• wel unaniem akkoord andere concurrente crediteuren
• positieve externe beoordeling levensvatbaarheid (van bank of AA/RA accountant)
• aangeboden akkoordbedrag is substantieel: in absolute zin en in relatie tot omvang belastingschuld
• executiemaatregelen of uitwinnen zekerheden levert minder op
• aannemelijk geen aflossing binnen 60 maanden
• voldoen aan nieuwe opkomende verplichtingen
• betaling akkoordbedrag ineens; niet mogelijk?: max. 12 maandelijkse termijnen.

Inmiddels hebben wij al een positieve ervaring met de instructie en gaat er inderdaad een positieve werking vanuit!

Belt u gerust met Ruud BomHarold Simonis of Arjan van der Knijff indien u vragen of hulp nodig heeft. Wij helpen u graag!