Algemene voorwaarden BRON Advocaten

BRON Advocaten B.V. (“hierna BRON Advocaten”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht., gevestigd te Breda (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80819621).

Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht die aan BRON Advocaten wordt verstrekt, inclusief eventuele vervolgopdrachten, aanvullende en/of nieuwe opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

De Algemene Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan BRON Advocaten verbonden of vroeger verbonden personen en haar werknemers, de adviseurs, de aandeelhouders en aan iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door BRON Advocaten wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede aan alle respectievelijke rechtsopvolgers. Deze bepaling geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Aanvaarding opdracht

Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan BRON Advocaten en niet aan een aan BRON Advocaten verbonden persoon. Het vorenstaande geldt ook als het (uitdrukkelijk of stilzwijgend) de bedoeling van partijen is, dat een opdracht door een bepaalde aan BRON Advocaten verbonden persoon zal worden uitgevoerd. 

De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:409 BW zijn de aan BRON Advocaten verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Het vorenstaande is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

Opdrachten komen tot stand nadat BRON Advocaten de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard dan wel indien een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 

Voorschotten

Indien BRON Advocaten heeft aangegeven, dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden, is BRON Advocaten pas gehouden tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan indien en nadat de voorschotbetaling door BRON Advocaten op de door BRON Advocaten aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

BRON Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden of de uitvoering van reeds geaccepteerde opdrachten alleen dan voort te zetten na voldoening van een voorschotbetaling ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten.

Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening van voorschot, een bedrag resteren, dan zal BRON Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

Wwft en AVG

Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is BRON Advocaten gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

De opdrachtgever verleent toestemming aan BRON Advocaten om, al dan niet in verband met de opdracht, binnen de organisatie van BRON Advocaten de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van aan BRON Advocaten verbonden personen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail.

Aansprakelijkheid

Louter BRON Advocaten is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit de uitvoering van de opdracht. 

De volgende personen zijn uitgesloten van aansprakelijkheid:

  1. voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en (directe of indirecte) aandeelhouders van BRON Advocaten;
  2. de Stichting Beheer Derdengelden BRON Advocaten en 
  3. individuen die werken voor en verbonden zijn aan BRON Advocaten.

Iedere aansprakelijkheid van BRON Advocaten en de aan BRON Advocaten verbonden personen, haar werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het maximum bedrag dat in dat geval onder de door BRON Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De inhoud en voorwaarden van deze verzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van BRON Advocaten voor al het handelen of nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot het in die zaak in dat jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000 in die zaak voor alle jaren samen. Een voortdurend of herhalend handelen of nalaten wordt slecht één keer geteld en toegerekend aan het kalenderjaar waarin dit handelen of nalaten begon.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

Het recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit tenzij deze eerder vervalt of verjaart op basis van toepasselijk recht. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. BRON Advocaten is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.

Inschakeling derden

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is BRON Advocaten bevoegd om derden in te schakelen en eventuele voorwaarden waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. BRON Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen die door deze derden worden verricht.

BRON Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, indien het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De opdrachtgever vrijwaart BRON Advocaten en de aan BRON Advocaten verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven en door BRON Advocaten aanvaarde opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De opdrachtgever geeft BRON Advocaten hierbij toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht aan deze derden te overleggen.

Honorarium/betaling

Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting.

Door BRON Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht, te vermeerderen met omzetbelasting indien verschuldigd over de verschotten.

Verschotten zijn onkosten die worden gemaakt ten behoeve van opdrachtgever, zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, kosten van een deskundige, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, koerierskosten, vertaalkosten, etc.

De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder enige korting en zonder beroep op opschorting en/of verrekening door opdrachtgever worden voldaan. 

Bezwaren van de opdrachtgever tegen de factuur van BRON Advocaten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan BRON Advocaten schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om de factuur ter discussie te stellen vervalt.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente over het aan BRON Advocaten verschuldigde bedrag verschuldigd. Tevens zijn alle op de inning van de facturen bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan is deze persoon in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering verschuldigd, met een minimum van € 250,00.

BRON Advocaten is  gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten dan wel te staken wanneer een factuur na ommekomst van de betalingstermijn niet c.q. niet tijdig zijn voldaan, voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet c.q. niet tijdig zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. 

BRON Advocaten zal in geval van opschorting of staking van haar werkzaamheden de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. BRON Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting dan wel staking van haar werkzaamheden op deze grond.

Het is BRON Advocaten toegestaan aan opdrachtgever te vragen een (extra) zekerheidsrecht (waaronder niet wordt verstaan een voorschot factuur) te verschaffen als de Deken van de Orde van Advocaten hiervoor schriftelijk toestemming verleent aan BRON Advocaten.

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de factuur van BRON Advocaten. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Aanpassing Algemene Voorwaarden

BRON Advocaten mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever zijn toegezonden of kenbaar geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Klachtenregeling

Op de dienstverlening van BRON Advocaten is de klachtenregeling BRON Advocaten van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van BRON Advocaten.

Divers

Op de rechtsverhouding tussen BRON Advocaten en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Alleen de rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, is in eerste instantie bevoegd van een geschil tussen BRON Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van BRON Advocaten om een geschil aan enige andere bevoegde rechter voor te leggen.

De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van BRON Advocaten: (www.bronadvocaten.nl).